Polityka prywatności VERY HUMAN SERVICES Sp. z o.o.

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest w VERY HUMAN SERVICES (dalej „my”) traktowana bardzo poważnie. Niniejsze oświadczenie określa podstawy prawne przetwarzania  oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania do VERY HUMAN SERVICES.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych. Stosujemy się do wypracowanego w VERY HUMAN SERVICES systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dotyczących poufnych danych osobowych, wypracowanej i wdrożonej polityce i procedurach dotyczących ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Operacje przetwarzania

Więcej informacji znajduje się w poniższych sekcjach niniejszego dokumentu.

Zbieranie danych osobowych

Zbieramy dane osobowe od naszych pracowników i współpracowników. Prosimy o podanie standardowych informacji, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres korespondencyjny oraz dane konieczne do rozliczeń finansowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego to jest NIP, adres urzędu skarbowego i numer rachunku bankowego.

Wykorzystywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane przez VERY HUMAN SERVICES do następujących celów:

  • Dostarczanie informacji o VERY HUMAN SERVICES i naszym zakresie usług;
  • Rozliczenia finansowe;
  • Rozliczenia podatkowe i ubezpieczeń społecznych;
  • Dokumentacja współpracy;
  • Przeprowadzanie analiz.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody, której nam udzieliłeś. W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody.

Przechowywanie danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane w bazie danych VERY HUMAN SERVICES do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 6 lat.

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim oraz miejsca przetwarzania

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.
W takim przypadku, w umowach  z podmiotami, którym dane przekazujemy przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Nie przekazujemy danych do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych.

Przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane:

  • Organizacjom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych, księgowe lub usługi IT.
  • Dostawcom technologii informacyjnej, oprogramowania opartego na chmurze (ang. cloud based software), a także podmiotom świadczącym usługi hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych.
  • Organizacjom zewnętrznym, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu informacji lub świadczeniu usług.
  • Biegłym rewidentom i innym doradcom profesjonalnym.
  • Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).

Dane osobowe są przez nas przetwarzane przez okres trwania łączącego nas z Państwem stosunku prawnego albo – jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, do czasu cofnięcia przez Państwa takiej zgody. Dłuższy okres przetwarzania powierzonych nam danych może również wynikać z obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, np. przepisy ustawy o rachunkowości ustanawiające czas przechowywania danych księgowych”

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest VERY HUMAN SERVICES Sp. z o.o.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

VERY HUMAN SERVICES Sp. z o.o.
ul. Rubież 10 K, 61-612 Poznań

Adres e-mail:

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Wszelką korespondencję związaną  z realizacją praw podmiotów danych prosimy realizować przez wysłanie korespondencji papierowej lub maila na powyższy adres.

Zmiana danych osobowych

Aktualizacji przekazanych nam danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie informacji na adres korespondencyjny lub mailem na adres .

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Generalnie nie przetwarzamy danych osobowych na podstawie zgody (gdyż zwykle działamy w oparciu o inne podstawy prawne). Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o przesłanie do nas przedmiotowego żądania na adres korespondencyjny lub mailem na adres .

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.

W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

Inne prawa osób, których dane dotyczą

Niniejszy dokument ma za zadanie przekazywać informacje, jakie dane osobowe zbieramy i jak są one wykorzystywane. Obok prawa dostępu, zmiany i ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wskazanego powyżej, osoby fizyczne mają inne prawa dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych, takie jak prawo żądania usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych.

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać korespondencję papierową na nasz adres lub maila na adres .

Skargi

Mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, lecz w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych, należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres korespondencyjny lub mailem na adres . Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać w www.giodo.gov.pl.

DZIELĘ SIĘ WIEDZĄ

Co 3 tygodnie wysyłam porcję materiałów, które inspirują mnie w pracy stratega i projektanta usług. Sygnały, modele, innowacje, tricki, hacki, narzędzia i metody.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI